International Partners

Fuzhou Lakeside International School
Fuzhou, Fujian Province, China

Hua Mei International School
Guangzhou City, Guangzhou Province, China

Korean Advanced Preparatory Academy
Gyeonggi-do, Seoul, Republic of Korea

Kun Shan International School
Kun Shan, Jiangsu Province, China

Taiwan Adventist International School
Yu Chih, Nantou County, Taiwan

Taipei School in Ho Chi inh City
Ho Chi Minh City, Vietnam

Wagor International School of Excellence
Beitun Dist., Taichung City, Taiwan

Formerly Home Study International

Griggs University

Join Our Communities